Yr Hyn Y Mae Angen I Chi Ei Wybod Am Deithio!

Defnyddiwch eich GPS ar gyfer pethau nad oeddech yn gwybod y gallai eu gwneud. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o unedau meddygon teulu gyfrifianellau, cyfraddau cyfnewid arian cyfred, a geiriaduron dwyieithog wedi ‘ u cynnwys. Gallwch ddefnyddio ‘ r rhain i ‘ ch mantais heb orfod eu prynu ar wahân. Gwiriwch eich meddygon teulu cyn I chi ei geisio, gan nad yw rhai modelau rhatach yn cario’ hyn nodweddion hyn.
Gall ymuno â rhaglen teyrngarwch gwesty ddarparu llawer o wahanol perks teithio. Mae aelodau o ‘ r rhaglenni hyn yn aml yn cael bonysau arbennig nad ydynt ar gael i ‘ r boblogaeth gyffredinol. Mae rhai gwestai yn cynnig mynediad am ddim i ‘ r rhyngrwyd neu ddiod am ddim bob bore i frecwast. Bydd eraill yn smwddio ychydig o eitemau o ‘ ch dillad am ddim tâl. Mae rhaglenni teyrngarwch yn ffordd o wneud i ‘ ch gwesty aros ychydig yn fwy dymunol.Hint teithio gwych yw gwneud yn siŵr eich bod yn gadael amserlen o’ ch taith I unrhyw un y gallai fod angen I chi gysylltu â chi. Mae hwn yn gam syml sydd ond yn cymryd ychydig funudau i ‘ w gwblhau a gall eich arbed rhag dioddef llawer o boen calon a ffwdan.
Ydych chi’ n’ teimlo’ n dawelach nawr? Gobeithio bod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Nawr gallwch wneud y cynlluniau teithio hynny gyda ‘ r hyder sydd ei angen arnoch i wybod y bydd hyn yn daith wych. Rydych chi ‘ n gweithio ‘ n galed ac yn haeddu seibiant. Mynd i wneud iddo ddigwydd.
Mae’ r erthygl hon yn union yr hyn y mae angen I chi gael eich pencil gwyliau ar syth a chynllunio taith eich breuddwydion: un sy’ n ddi-drafferth.
Os ydych chi ‘ n bwriadu teithio mwy nag ychydig wythnosau, byddwch am wneud yn siŵr eich bod wedi talu ‘ ch holl rwymedigaethau cyn gadael. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych yn dod yn gartref i wasanaethau sy ‘ n dirwyn i ben. Gall teithio am gyfnodau hwy o amser arwain in ffioedd ailgysylltu pan fyddwch yn dychwelyd os na chânt eu cynllunio o flaen llaw.
That I benderfynu a ddylech chi brynu yswiriant teithio, mae angen I chi edrych ar faint mae’r trip yn mynd I’w gostio.

Peidiwch byth â dweud wrth werthwr stryd lle rydych chi ‘ n teithio. Mae ‘ r gwerthwyr hyn yn werthwyr profiadol. Maent yn gwybod am fuddiannau ariannol llawer o wahanol ddiwylliannau a byddant yn defnyddio ‘ ch rhai chi yn eich erbyn i brynu ‘ r hyn y maent yn ei werthu. Dim ond dweud wrthyn nhw, “na, Diolch,” a daliwch ati i gerdded.
Meddyliwch am y risgiau yr ydych yn eu cymryd yn nhermau cynllun gwyliau. Ni fyddech yn gwneud cynlluniau ar gyfer gwyliau wythnos o hyd ar gyllideb gwyliau undydd. Os meddyliwch am y peth yn y termau hyn, mae ‘ n debygol y byddwch yn gweld na fyddwch yn cymryd risgiau na allwch eu fforddio.
Hint teithio gwych yw dod I adnabod y bellmen yn eich gwesty a gofyn llawer o gwestiynau iddynt. Mae bellmen fel arfer yn gwybod popeth sy ‘ n digwydd yn cynnwys bargeinion gwesty a phethau i ‘ w gwneud yn yr ardal. Gall cael rhywfaint o wybodaeth ganddyn nhw wneud eich taith yn llawer gwell.
Os yw eich cynlluniau teithio yn cynnwys cymryd hedyn llygad coch, bwyta eich pryd yn y maes awyr ac yna cymryd pilsen i’ch helpu eich hun i gysgu ar ôl eich dail hedfan ar gyfer eich cyrchfan. Gwnewch yn siŵr eich bod ond yn cymryd y cymorth cwsg ar ôl i chi fod yn yr awyr. Os cymerwch ef cyn hynny, mae’n bosibl y cewch anhawster os bydd yn rhaid i’r awyren fynd yn ôl i’r gât. Gall y ddau gam yma eich helpu i wneud y gorau o hedyn anodd.

Pan fyddwch chi ‘ n teithio, edrychwch ddwywaith ar reoliadau diogelwch y maes awyr cyn i chi adael. Beth sy ‘ n cael ei ganiatáu ar yr awyren a beth sydd ddim yn newid yn aml. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth allwch ei ddwyn yn eich carreg. Pan fyddwch yn ansicr, edrychwch ar unrhyw beth na allwch ei golli neu ei adael gartref.
Mae teithiau hir yn nodedig am fod yn gyfyng. Os byddwch yn aros yn gyfyng yn eich sedd’m y cyfan, mae’ n bosibl y gallech ddatblygu thrombosis gwythiennau dwfn, a all arwain at waed yn ceulo yn eich coesau. Cymerwch beth amser i gerdded o gwmpas ac ymestyn eich coesau o leiaf unwaith bob awr.
Ar gyfer difficulty gyda gwasgedd aer wrth hedfan planhigyn, dod â rhywfaint o Gwm gyda chi. Pan fydd yr awyren yn esgyn a phan fydd yn glanio, gall cnoi ar y gwm helpu I leihau’ eich risg y bydd eich clustiau yn cael eu plygio. Hefyd, gorchuddiwch eich ceg a ‘ ch trwyn â ‘ ch llaw a chwythwch i mewn iddi wrth esgyn a glanio.
Ystyriwch godi dewislenni mynd allan a’ un defnyddio fel cofroddion teithio. Os ydych yn bwyta mewn lle arbennig o wych, gofynnwch am gopi o’ ei fwydlen ac ysgrifennwch yr hyn yr oeddech yn ei fwyta arno. Gall y bwydlenni hyn eich helpu i gofio ‘ r hyn y gwnaethoch ei fwynhau a hyd yn oed eich galluogi i chwilio am brydau tebyg yn eich ardal.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *