Cynghorion Ar Sut I Deithio ‘ N Gyflym Ac Yn Hawdd

Aros yn ddigyffro a ‘ i gasglu ar Fwrdd gall eich awyren eich helpu i osgoi maes bridio mawr ar gyfer straen teithio. Mae ‘ r amodau ‘ n gyfyng ac yn annymunol, mae ‘ r rhan fwyaf o hediadau yn ddiflas, ac mae pawb yn awyddus i gael y fargen drosodd. Y ffordd i gadw ‘ r ffactorau straen hyn rhag dod atoch chi yw canolbwyntio ar y ffaith eu bod yn anochel. Pan fyddwch yn cyrraedd eich cyrchfan yn y pen draw byddant yn toddi i ffwrdd; Ceisiwch beidio ag hoywdeb drostynt ar eich ffordd yno.
Os oes rhaid i chi deithio gyda ‘ ch ffrind pedair coes, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod llawer o opsiynau cyfeillgar i anifeiliaid anwes ar gael. Bydd llawer o gwmnïau hedfan yn caniatáu i ‘ ch ci neu gath hedfan gyda chi am ffi fechan. Holwch y cwmnïau awyrennau i weld pwy sy ‘ n cynnig y bargeinion gorau, a beth sydd ei angen ar bob cwmni hedfan ar gyfer teithio K9.
Colli eich automobile rhent mewn llawer parcio mawr yn dim hwyl. Cariwch un o ‘ r peli ewyn fflworoleuol hynny sy ‘ n ffitio dros y domen eich antena neu hyd yn oed rhuban lliwgar i glymu i ‘ r drych View cefn. Nid ydynt yn cymryd unrhyw le yn eich bagiau a gallwch sicrhau bod lleoli’ sy auto hwnnw yn llawer haws pan fydd marriage 37 eraill sy’ n edrych yn union fel ei fod yn yr un rhes lle rydych chi wedi parcio!Gall tripiau gyrru hir fod yn hwyl ac yn ddarbodus, ond bydd y gost o stopio am brydau bwyd bob ychydig oriau yn codi, yn enwedig i deulu. Os ydych yn cynllunio taith automobile hir, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael digon o fwyd automobile ar gael ymlaen llaw. Efallai y gallwch chi gael gwared â sgipio’ eich arhosfa ginio hir, a fydd nid yn unig yn arbed arian I chi, ond yn eich cael I’ ch cyrchfan yn gynt. Os oes gennych ail oedolyn yn y car, gall y person hwnnw fod yn “wneuthurwr bwyd,” yn rhoi brechdanau, torri ffrwythau, a sicrhau bod pawb yn cael eu pryd bwyd canol dydd ar y ffordd.
Cyn archebu excursion, gofalwch eich bod yn gwirio a oes angen fisa ar wlad I gael mynediad. Mae gan wledydd gwahanol anghenion dogfen gwahanol a gall gymryd peth amser i dderbyn y rhai priodol. Dylech fod yn ymwybodol, hyd yn oed gyda fisa mewn llaw, nad yw ‘ n gwarantu y byddwch yn cael dod i mewn i ‘ r wlad.
Mae teithio’n weithgaredd gwych a gwerth chweil. Nid yn unig yr ydych yn gallu gweld a phrofi golygfeydd a diwylliannau newydd, yr ydych yn ehangu eich safbwynt ar y byd yn gyffredinol. Drwy ddefnyddio’r cynghorion yn yr erthygl hon byddwch yn helpu I sicrhau eich bod yn cael y bargeinion gorau ar gyfer eich cyllideb deithio a’gyfer profiadau gorau yn eich lleoliad teithio.
Un ffordd o ddelio â’r tediwm o fod i ffwrdd o’ch teulu oherwydd teithio sy’n gysylltiedig â gwaith yw manteisio ar yr amser i chi eich hun. Fel arfer, bydd cyfarfodydd yn gorffen am 5 a bydd gennych tan y bore wedyn. Cymerwch y baddon hiraf yn y byd, a defnyddiwch yr holl bethau ymolchi. Gwyliwch dair ffilm yn olynol. Ysgrifennwch y cwpl o lythyrau-post Falwoden eich hun y dywedon ti y byddech chi wastad wedi eu cael, ond heb gael amser. Gwau het. Darllen llyfr. Yn gryno, gwnewch yr holl bethau neis i chi’ch hun na fyddech chi’n cymryd yr amser i’w wneud pe baech chi’n cael eich amgylchynu gan eich teulu. Byddwch yn teimlo’n well gan wybod eich bod wedi cymryd yr amser, a byddwch gymaint â hynny’n hapusach o lawer ac yn fwy hamddenol pan fyddwch yn gweld eich teulu eto.

Dewch â ‘ ch coffi neu ‘ ch te eich hun pan fyddwch yn teithio. Mae gwestai yn aml yn darparu gwneuthurwr coffi bach ar gyfer gwesteion yn eu hystafelloedd, ond yn aml mae’ r coffi a’ te dewis te yn llai na delfrydol. Mae gan bawb eu brand hoff eu hunain neu blas o goffi, felly er mwyn sicrhau bod eich diwrnod yn dechrau o ‘ r ffordd yr ydych yn ei hoffi, dewch â ‘ r blas o gartref gyda chi ar eich taith. Os ydych chi ‘ n bwriadu dod â rhywbeth yn ôl i rywun annwyl, peidiwch â thrafferthu ei lapio cyn i chi ddychwelyd adref. Os caiff eich tote ei archwilio, bydd yn rhaid ei ddadlapio beth bynnag.
Wrth yrru neu gymryd awyren gyda phlentyn bach, mae’n bwysig cael digon o bethau diddorol gyda chi i feddiannu eich plentyn bach yn ystod y daith hir. Mae eu hoff degannau yn rhaid wrth eu pacio. Efallai y byddwch hyd yn oed am brynu tegan newydd yn benodol ar gyfer eich teithiau, gan y bydd ganddynt ddiddordeb ynddo a byddant yn cadw’n brysur. Bwriad yr erthygl hon yw rhoi cynghorion teithio a chyngor I ar’ch helpu I ddewis y gyrchfan gywir a manteisio I’ar eithaf ar eich profiad.
Wrth deithio, bob amser yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael arian ac adnabod Llun gyda chi bob amser. Mewn argyfwng, bydd y ddwy eitem hyn yn eich galluogi i gael gafael ar yr adnoddau sydd eu hangen arnoch. Os byddwch yn cymryd meddyginiaeth yn rheolaidd byddwch yn sicr o gario cyflenwad deuddydd arnoch hefyd.

Os ydych am arbed arian wrth deithio, byddwch yn hyblyg pan fyddwch yn archebu eich tocyn awyren. Sawl gwaith, gellir dod o hyd i brisiau is os nad ydych wedi ymrwymo i ddyddiad gadael a chyrraedd penodol. Yn ogystal, weithiau mae prisiau’ n rhatach os ydych yn hedfan I mewn I ddinas gyfagos yn lle’ r prif un ardal yn yr ardal.
Cyn i chi ddechrau meddwl am ble yr hoffech deithio nesaf, tanysgrifiwch i gael negeseuon e-bost gan gwmnïau hedfan mawr, gwestai a chwmnïau rhentu. Bydd yn cynyddu eich swm o”crap” article, ond mae’ r cylchlythyrau hyn yn aml yn cynnwys gwybodaeth am gytundebau gwesty munud olaf neu hediadau a fydd yn caniatáu I chi ddefnyddio eich milltiroedd aml-daflen. Gan fod y bargeinion hyn yn mynd yn gyflym, mae dysgu amdanynt yn gyntaf yn hanfodol.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *